exploitatie 2012

 

EXPLOITATIEREKENING 2012 VAN STICHTING VRIENDEN VAN DE HENGELOSE REMIGIUSKERK                  
                   
                   
1. BALANS PER 31 DECEMBER 2012                  
                   
ACTIVA           31-12-2012   31-12-2011  
               
VLOTTENDE ACTIVA                  
                   
Voorraden                  
Voorraad           545   455  
                   
                   
Vorderingen en overlopende activa                  
Vorderingen           35   1.663  
                   
Liquide middelen                  
Banktegoeden           22.048   56.608  
Kasgeld           326   230  
            22.374   56.838  
                   
                   
                   
TOTAAL ACTIVA           22.954   58.956  
                   
                   
EXPLOITATIEREKENING 2012 VAN STICHTING VRIENDEN VAN DE HENGELOSE REMIGIUSKERK                  
                   
                   
PASSIVA           31-12-2012   31-12-2011  
               
EIGEN VERMOGEN                  
                   
Eigen vermogen                  
Eigen vermogen           21.139   58.369  
                   
                   
                   
SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA                  
                   
Kortlopende schulden                  
Te betalen kosten           1.815   587  
                   
                   
TOTAAL PASSIVA           22.954   58.956  
                   
                   
EXPLOITATIEREKENING 2012 VAN STICHTING VRIENDEN VAN DE HENGELOSE REMIGIUSKERK                  
                   
                   
2. EXPLOITATIEREKENING 2012                  
                   
            2012   2011  
               
OPBRENGSTEN                  
Opbrengsten   (A)     (a) 15.496   53.093  
                   
                   
KOSTEN                  
Exploitatiekosten         (b) 52.726   44.712  
                   
                   
EXPLOITATIERESULTAAT         (a-b) -37.230   8.381  
                   
                   
                   
EXPLOITATIEREKENING 2012 VAN STICHTING VRIENDEN VAN DE HENGELOSE REMIGIUSKERK                  
                   
                   
3. TOELICHTING BALANSPOSTEN               ACTIVA  
                   
            31-12-2012   31-12-2011  
               
VOORRAAD                  
Voorraad wijnen           215   180  
T-Shirts           240   275  
Placemats, Kaarten           90   --  
            545   455  
                   
VORDERINGEN                  
Rente spaarrekening           --   796  
Vooravond van Kerst           35   --  
Kortingsactie           --   867  
            35   1.663  
                   
BANKTEGOEDEN                  
Rabobank rekening courant 1255.06.600           1.197   968  
SKG rekening courant 6358.09.184           227   3.007  
SKG rekening spaarrekening 7979.17.993           20.624   51.248  
Nog niet bijgeschreven bankstorting           --   1.385  
            22.048   56.608  
                   
KASGELD                  
Aanwezige kasgeld           326   230  
                   
                   
                   
EXPLOITATIEREKENING 2012 VAN STICHTING VRIENDEN VAN DE HENGELOSE REMIGIUSKERK                  
                   
                   
Vervolg toelichting balansposten               PASSIVA  
                   
            31-12-2012   31-12-2011  
               
EIGEN VERMOGEN                  
Saldo 1 januari           58.369   49.988  
Toevoeging Exploitatieresultaat           -37.230   8.381  
Saldo 31 december           21.139   58.369  
                   
                   
TE BETALEN KOSTEN                  
Bankkosten           55   53  
Koster G.Oplaat + Kosten Kerkhuur           --   100  
Drukkerij Weevers           --   404  
Vazen G.Hiddink           --   30  
Weevers Vooravond van Kerst           75   --  
Aanlichting Kerktoren           1.300   --  
Onkosten Melisma Quartet           24   --  
Onkosten Celtic Wind           24   --  
Onkosten EBKK           24   --  
Onkosten Open Monumentendag           24   --  
Onkosten PR           289   --  
            1.815   587